26. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ป่าอนุรักษ์”

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ ใน พ.ศ. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,221 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวม 143,925,404.30 ไร่ (ตามประกาศท้ายกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ส่วนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ใน พ.ศ. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 272 แห่ง มีพื้นที่รวม 68,009,398.17 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีป่าอนุรักษ์จำนวน 270 แห่ง และมีพื้นที่รวม 67,115,707.19 ไร่ เมื่อพิจารณาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2561) พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนแห่งและพื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พ.ศ. 2556-2561

หมายเหตุ:  * เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดงอยู่ระหว่างทำเรื่องเปลี่ยนสถานะจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นวนอุทยาน ยังไม่รวมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562